Regulamin

Regulamin portalu OCHRONIARZ POLSKI

 1. Cele portalu i zakres działania

 2. Postanowienia i informacje ogólne

 3. Rejestracja i zasady korzystania z portalu POP

 4. Ochrona danych osobowych, wizerunku. Odpowiedzialność serwisu w stosunku do zarejestrowanych użytkowników
 5. Dodatkowe ograniczenia i zastrzeżenia prawne użytkownika POP
 6. Podstawowe zasady współpracy z podmiotami fizycznymi, podmiotami prawnymi: freelancerów, organizacjami, firmami, wyspecjalizowanymi dziennikami, redakcjami itd.

 7. Własność intelektualna

  I. Cele portalu i zakres działań

  a) Podstawowym celem niniejszego portalu jest poprawienie w społeczeństwie wizerunku osób pracujących w służbach ochrony i zbudowanie nowego etosu tej branży poprzez:

– ułatwianie dostępu do dóbr kultury i ośrodków sportu poprzez współprace z partnerami zewnętrznymi

– walka z patologiami społecznymi jak alkoholizm, narkotyki itp

– prezentowanie wszelkich problemów związanych z sektorem bezpieczeństwa

– propagowanie zdrowego trybu życia w celu poprawienia kondycji osobistej pracowników sektora.

– organizację przedsięwzięć masowych o charakterze sportowym i kulturalnym

– stałe i pełniejsze utrwalanie ważnych pojęć takich jak: wiara katolicka, patriotyzm, rodzina, nie zakłamana     historia Polski.

– prezentacje nowoczesnych technologii, systemów bezpieczeństwa, urządzeń  stosowanych w branży ochrony

– prezentacje firm polskich i zgranicznych oraz wydarzeń dotyczących branży.

– organizacja i prowadzenie różnego typu szkoleń teoretycznych i praktycznych  tematycznie związanych        branżą  ochrony

– współpraca z osobami fizycznymi, podmiotami prawnymi: organizacjami, firmami, wyspecjalizowanymi    dziennikami, redakcjami itd.

b) Dla zainteresowanych firm z branży ochrony portal świadczy pomoc przy projektach związanych z budowaniem pozytywnego wizerunku firmy i wzmacnianiem marki m.in  poprzez: przygotowanie indywidualnych kampanii poprawiających wizerunek  firmy, które mogą przyjąć  wymiar krótko lub długo falowy

II. Postanowienia i informacje ogólne

a) Serwis internetowy działający pod adresem https://ochroniarzpolski.pl prowadzony jest przez właściciela Janusza Bujnowskiego. Portal powstał w styczniu 2018 r. i jako taki na dzień dzisiejszy jest przedsięwzięciem niekomercyjnym. Zastrzegamy jednak możliwość zmiany tego stanu rzeczy, co zostanie natychmiast ogłoszone. W przypadku rozpoczęcia współpracy lub chęci skorzystania z naszych usług przez zainteresowane podmioty trzecie dopuszczamy możliwość rozliczania się poprzez umowy o dzieło itp.

b) W regulaminie i serwisie używana będzie nazwa skrótowa POP czyli PORTAL  OCHRONIARZ  POLSKI oraz zwrot Użytkownik oznaczający osoby, twórców, autorów itp nadsyłające określone materiały tekstowe, zdjęcia, filmy oraz osoby komentujące, przeglądające treści zawarte na POP.

c) właściciel POP oświadcza, iż prowadzony portal jest całkowicie prywatną inicjatywą i żadne podmioty zewnętrzne nie mają wpływu na kształt, prezentowane treści czy poglądy zawarte w portalu. Właściciel nie jest także w jakikolwiek sposób związany ideologicznie z żadną partią czy organizacja polityczną. 

d) Zastrzegamy nazwę firmy OCHRONIARZ POLSKI , logo portalu, domenę, które mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem użyte są w celach informacyjnych dla poniesienia bezpieczeństwa.

e) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

f) Adres konta emailowego POP: kontakt@ochroniarzpolski.pl

g) Prezentowane materiały, zdjęcia dokumenty mają wyłącznie cel edukacyjny poprawiając jednocześnie kulturę i wiedzę osobistą osób pracujących w sektorze ochrony.

III. Rejestracja i zasady korzystania z portalu POP

a) Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.

b) Z POP może korzystać każda osoba zarejestrowana, zwana dalej Użytkownikiem  poprzez zalogowanie się w serwisie.

c) W celu dokonania rejestracji należy zapoznać się z Regulaminem, a potem w odpowiednim formularzu podać: login (przyszła nazwa Użytkownika), poprawny  adres e-mail, hasło.

d) Aktywację konta dokonuje się przez uaktywnienie linku, przesłanego na podany adres e-mail. Link jest ważny 3 dni od dnia jego wygenerowania. W wyniku rejestracji tworzone jest konto, z którego Użytkownik może korzystać po zalogowaniu. Użytkownik w każdej chwili może zmienić lub usunąć własne dane, umieszczone w swoim profilu.

e) Jedna osoba może posiadać w serwisie POP tylko jedno konto. 

f) Użytkownik może nieodwracalnie usunąć swoje konto po upływie przynajmniej 30 dni od daty rejestracji. W tym celu należy wejść do edycji profilu Użytkownika i potwierdzić usunięcie konta. Usunięcie konta nie  powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w POP.

g) Rejestracja w serwisie wymaga akceptacji Regulaminu, a nie stosowanie się do zawartych w nim wytycznych grozi zablokowaniem lub usunięciem konta Użytkownika.

h) Użytkownicy, pisząc w odpowiednich działach, mogą poruszać wszystkie ich nurtujące tematy, przy poszanowaniu zasad przedstawionych przez POP.

i) POP zastrzega sobie w stosunku do zarejestrowanych użytkowników i podmiotów współpracujących do prawa do odmowy prezentowania publikacji, usuwania treści, obrazów, których charakter narusza postanowienia Regulaminu w tym powszechnie obowiązujące prawa, normy, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje a w szczególności te materiały zawierające elementy:

  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  6. szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich,
  7. wprowadzające w błąd Usługobiorców.
  8. POP nie akceptuje materiałów szkodzących bezpieczeństwu lub dobremu imieniu państwa Polskiego
  9. Zakazana jest reklama usług, produktów, lub innych stron internetowych bez zgody Administracji.

IV. Ochrona danych osobowych, wizerunku. Odpowiedzialność serwisu w  stosunku do        zarejestrowanych użytkowników

                 1. POP zobowiązuje się nie przekazywać danych użytkowników osobom trzecim.

  1. POP nie wymaga od użytkowników podawania swoich pełnych danych adresowych, jednak nawet w przypadku ograniczonym podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych użytkowników, zarejestrowanych w POP.

  2. POP dołoży wszelkich starań, aby publikowane dane i informacje dostępne na POP były zawsze kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.

  3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w serwisie POP, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
  5. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  7. Nadsyłane i prezentowane zdjęcia i pliki wideo nie mogą zawierać wyraźnych szczegółów osobowych i przed dodaniem zdjęć muszą być usuwane z nich wszelkie dane identyfikacyjne osób znajdujących się na zdjęciu.
  8. POP publikując jakiejkolwiek internetowe filmy dokumentalne, zdjęcia w celu ochrony wizerunku własnego obywateli dołoży wszelkich starań aby uszanować te prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami a ponadto dla bezpieczeństwa : m.in. korzystać będzie wyłącznie z kopii kilkakrotnie już przetworzonych, przez co niewyraźnych i nieostrych, do obiegu dopuszczone będą tylko te ujęcia robione są z dalszej odległości, tak aby ograniczyć do maksimum możliwość identyfikacji fizjonomii lub wręcz aby stało się to niemożliwe. Filmy czy zdjęcia nie spełniające w/w kryteriów a które przez przypadek znajdą się na naszym portalu będą natychmiast usuwane.
  9. Celem publikacji określonych zdjęć lub filmów jest wyłącznie przedstawienie ogólnych niebezpiecznych sytuacji o podłożu kryminalnym, które mają zaznajomić i ostrzegać obywateli w tym pracowników ochrony przed potencjalnym powtórzeniem się takich zdarzeń na ich podwórku, lub wręcz przez ostrzeżenie tego typu uratować komuś życie.
  10. POP prezentując określone filmy dokumentalne nie uzurpuje sobie żadnego prawa wobec profesjonalnych instytucji takich jak policja do poprawiania, ganienia czy krytykowania tychże.
  11. POP oraz użytkownicy kopiując i umieszczając w serwisie dostępne zdjęcia i filmy ma obowiązek sprawdzenia: legalności ich pochodzenie, praw autorskie.
  12. Użytkownik nadsyłający materiały wizualne zgadza się na uczynienie ich ogólnodostępnymi w sieci Internet, włączając w to ich pobieranie i dalszą modyfikację przez innych Użytkowników oraz osoby trzecie.

    V. Dodatkowe ograniczenia i zastrzeżenia prawne użytkownika POP

   POP dbając o przestrzeganie prawa i najwyższy poziom świadczonych usług zwraca pilną uwagę na to aby każdy Użytkownik prezentujący swoje materiały w sieci (na różnych portalach internetowych) w tym na POP przestrzegał i gwarantował, że:

   – Ma co najmniej 13 lat;

   – Posiada wszystkie prawa do nadsyłanych materiałów (w tym, bez ograniczeń, wszelkie prawa do dźwięku, filmów lub nagrań cyfrowych zawartych w udostępnianych materiałach)

   -Opłacił i będzie opłacać w całości wszystkie opłaty licencyjne, opłaty za dostęp i inne zobowiązania finansowe wszelkiego rodzaju, wynikające z używania lub wykorzystywania komercyjnego przesłanych materiałów;

   – Jest osobą występującą w przesłanych materiałach fotograficznych, filmowych i/lub dźwiękowych lub, alternatywnie, uzyskał pozwolenie od każdej osoby (w tym zgodę rodziców lub opiekunów w przypadku każdej osoby w wieku poniżej osiemnastu (18) lat).

   – Materiały przesyłane przez Użytkownika nie naruszają praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych ani innych praw własności intelektualnej, praw do prywatności lub innych prawnych lub moralnych praw jakichkolwiek stron trzecich

   – Dobrowolnie zgadza się odstąpić od wszystkich „praw moralnych”, które może mieć do przesłanych materiałów

   – Żadne informacje zawarte w Materiałach przesyłanych przez Użytkownika nie są, zgodnie z jego wiedzą, nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd

   -Materiały przesyłane przez Użytkownika nie naruszają jakichkolwiek przepisów (w tym, ale nie tylko, dotyczących zakazu eksportu, ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, zwalczania dyskryminacji lub fałszywej reklamy)

   – Materiały przesyłane przez Użytkownika nie są i nie mogą być racjonalnie uważane za zniesławiające, oszczercze, nienawistne, dyskryminujące rasowo, etnicznie, religijnie lub w jakikolwiek inny sposób albo obraźliwe, zawierać bezprawnych gróźb ani nie mogą nękać żadnej osoby, spółki czy korporacji, nie mogą być wulgarne, pornograficzne, obsceniczne ani naruszać prywatności

   – Materiały przesyłane przez Użytkownika nie zawierają materiałów z witryny innej firmy ani adresów, adresów e-mail, danych kontaktowych lub numerów telefonów (innych niż własne)

   – Materiały przesyłane przez Użytkownika nie zawierają żadnych wirusów, robaków, spyware’u, adware’u ani innych potencjalnie szkodliwych programów lub plików

   – Materiały przesyłane przez Użytkownika nie zawierają żadnych informacji uznawanych przez Użytkownika za poufne, zastrzeżone lub osobiste

   – Materiały przesyłane przez Użytkownika nie zawierają ani nie stanowią jakichkolwiek niezamówionych lub niedozwolonych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, „łańcuszków”, piramid finansowych ani innych form nagabywania.

   VI. Podstawowe zasady współpracy z podmiotami fizycznymi, podmiotami prawnymi: freelancerów, organizacjami, firmami, wyspecjalizowanymi dziennikami, redakcjami itd.

   a) POP zaprasza osoby z branży posiadających zacięcie dziennikarskie i innych do współpracy w tym: amatorów, felietonistów, redakcje itp do nadsyłania i przedstawiania własnych tekstów, komentarzy, spostrzeżeń, wszelkich problemów dotyczących branży ochrony, prezentowania osób wartościowych jako kandydatów do zrobienia z nimi wywiadu lub reportażu.

   b) dla zainteresowanych stałą współpracą wykraczającą poza zwykłe ramy rozpatrzone zostaną indywidualne warunki współpracy np. jako przedstawiciela terenowego z odpowiednią techniczną opcją w postaci posiadania indywidualnego konta na POP.

   c) dla osób współpraujacych a starających się na studia dziennikarskie, działających w organizacjach pożytku społecznego np: w wolontariacie przewidujemy wydanie odpowiednich zaświadczeń. 

   VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

   a) Wszystkie treści, inicjatywy, przedsięwzięcia zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://ochroniarzpolski.pl korzystają z ochrony praw autorskich i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców) i są własnością Janusza Bujnowskiego jako osoby fizycznej.

   b) Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony POP stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego POP i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

Info o właścicielu

 •  Od 2005 lat udziela się społecznie m.in jako wolontariusz w Parafii Rzymsko-Katolickiej NMP Matki Pięknej Miłości ul. Myśliborska 100 w Warszawie. Praktykujący katolik. Pomysłodawca i organizator masowych zawodów sportowych na wodzie dla młodzieży, służb mundurowych, samorządowców DRAGON BOATS na kanale Żerańskim Dzielnica Białołęka oraz organizacje konkursu malarskiego dla dzieci – w 2014 dla Parafii pod patronatem Burmistrza Białołęki.
 • HOBBY: rysunek- grafika, pastelą, malarstwo olejne, akwarelą, projekty wnętrz ARCON. Sport: biegi, rower, sztuki walki kung fi ving tsun, strzelectwo, łyżwiarstwo, żeglarstwo ( szuwarowiec), muzyka (pianino, gitara klasyczna- znam nuty)
 • Jako dziennikarz pisał teksty dla miesięcznika ‚PIĘKNA MIŁOŚĆ” ( http://www.pieknamilosc.waw.pl/miesiecznik/)
 • konto na FB (około 4000 znajomych) z całego świata gdzie na bieżąco komentuje wydarzenia broniąc wartości i kultury chrześcijańskiej.
 • Interesuje się historią najnowszą, historią sztuki, zjawiskami zachodzącymi w kulturze masowej w aspekcie psychologicznym, politycznym, socjologicznym, religijnym i filozoficznym.
 • Były manager zespołu BRASS FEDERACJA
 • Organizator spotkań ze znanymi ludźmi: 2014 wykłady z Panem Michalkiewiczem oraz Leszkiem Żebrowskim na Białołęce.
 • PRACA ZAWODOWA i doświadczenie: były żołnierz zawodowy, handlowiec, własna firma handlowa, praca w firmach handlowych, praktyczne doświadczenie: budowanie sieci sprzedaży, marketing, reklama, pablic relation, kreacja i budowa marki oraz wizerunku itp.